REGULAMIN

I. CEL

1.Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

II. ORGANIZATOR

1.Organizatorem Biegowej Ekspedycji na K2 (zwanej dalej Imprezą/Ekspedycją) jest Stowarzyszenie K2 Partners.

2.Partnerem Strategicznym Imprezy jest Miasto Szczecin.

3.Ambasadorem Ekspedycji jest Waldemar Kowalewski polski himalaista, zdobywca szczytu K2 latem – 25 lipca 2019 roku.

III. TERMIN I MIEJSCE

1.Impreza odbędzie się w dniach od 11 grudnia 2020 do 31 października 2021 roku.

2.Dystans Biegowej Ekspedycji na K2 wynosi 312 km.

3.Uczestnik imprezy może pokonać dystans w dowolnym miejscu i czasie, w wyznaczonym wyżej terminie.

4.Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad poruszania się obowiązujących na terenie wybranej przez siebie trasy.

IV. UCZESTNICTWO I POMIAR CZASU

1.W Biegowej Ekspedycji na K2 prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia rejestracji pierwszego biegu ukończą 12 lat. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest zgoda rodziców.

2.Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie b4sportonline.pl/biegowa_ekspedycja_na_k2/ . Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do biegu jest także uiszczenie opłaty startowej.

3.Pomiar czasu i dystansu nastąpi poprzez aplikacje Activy, do której każdy Uczestnik musi się zalogować, a następnie przed samym biegiem ją uruchomić. Organizator, udostępni każdemu Uczestnikowi zarejestrowanemu i opłaconemu (w najbliższy poniedziałek, środę lub piątek od dnia zaksięgowania wpłaty przez Organizatora), kod startowy dostępu do biegu (w aplikacji Activy pod nazwą konkursu Biegowa Ekspedycja na K2). Udostępniony Kod pozwala na jednorazowe ukończenie Biegowej Ekspedycji na K2 i będzie aktywny do czasu zakończenia Ekspedycji przez Uczestnika.

4.Aplikacja Activy posiada mechanizm wykrywania innego ruchu niż bieganie oraz wykrywanie PAUZY – przez co wyniki będą bardziej porównywalne niż w standardowych biegach wirtualnych.

5.Uczestnicy, którzy nie korzystają z aplikacji Activy muszą przesyłać na platformę B4sport screeny (ekrany) z zegarka lub innej aplikacji potwierdzające ilość przebiegniętych kilometrów oraz czas i datę. Wgrane odcinki będą na bieżąco weryfikowane i zatwierdzane przez organizatora oraz dodawane do wyników.

6.Uczestnik, który zarejestrował się do biegu i dokonał opłaty startowej, nie ma możliwości rezygnacji z biegu lub przeniesienia opłaty na kolejny rok kalendarzowy lub inną imprezę/wydarzenie.

V. ZASADY

1.Uczestnik ma do pokonania w sumie dystans 312 km.

2.Dołączenie do Ekspedycji w aplikacji Activy umożliwia indywidulany Kod, który należy wpisać po wejściu do aplikacji aby dołączyć do konkursu przed pokonaniem pierwszego dystansu. Od Uczestnika zależy w jakim czasie będzie pokonywał poszczególne dystanse/wyzwania, pojedyncza aktywność nie może być krótsza niż 1,5 km.

3.Uczestnik, aby ukończyć Biegową Ekspedycję na K2 musi zaliczyć 12 checkpointów (pokonać 312 km). Aplikacja Activy będzie informować Uczestnika i pokazywać w którym miejscu Ekspedycji i ile procent całego dystansu zostało mu do pokonania. Osoby nie korzystające z Activy będą mogły śledzić swoje postępy w Ekspedycji na stronie wyników B4sport. Po zaliczeniu każdego checkpointu Uczestnik dostanie informację w formie e-maila i SMS.

4.Uczestnik, który nie korzysta z aplikacji Activy, swoje wyniki przebiegniętych odcinków Ekspedycji przesyła w postaci screenów razem z numerem startowym logując się na swoim koncie w panelu B4sport. Wyniki będą zatwierdzane na bieżąco.

5.W Imprezie Uczestnik ma możliwość zdobycia szczytu K2 w dwóch oknach pogodowych – zimowym (do 20 marca 2021 r.) lub letnim (od 21 marca do 31 października 2021 r.), jest to uzależnione od daty ukończenia Ekspedycji.

6.Każdy Uczestnik, który ukończy Biegową Ekspedycję na K2 do 20 marca 2021 r. (dotrze na szczyt K2 w zimowym oknie pogodowym od 11.12.2020 r do 20.03.2021 r) otrzyma tytuł „LODOWEGO WOJOWNIKA”.

7.Każdy Uczestnik, który ukończy Biegową Ekspedycję na K2 po 20.03.2021 w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2021 r. (dotrze na szczyt K2 w letnim oknie pogodowym) otrzyma tytuł „LETNIEGO ZDOBYWCY”.

8.Uczestnik, który ukończył Ekspedycję w zimowym oknie pogodowym i zdobył tytuł „Lodowego Wojownika” a chciałby powtórzyć swój wyczyn w letnim oknie pogodowym i otrzymać tytuł „Letniego Zdobywcy”, ma taką możliwość po ponownym zarejestrowaniu i dokonaniu opłaty startowej od 12 marca do 10 października 2021. Uczestnik będzie brał udział z nowym numerem startowym. W takim przypadku pokonane kilometry można rejestrować tylko ręcznie poprzez wgrywanie wyników do panelu B4sport.

 

VI. KLASYFIKACJE I WYNIKI

1. W Biegowej Ekspedycji na K2 będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn

2. Klasyfikacja uczestnika odbywa się na podstawie wyniku zarejestrowanego w aplikacji Activy lub na podstawie przesłanych screenów na panel B4sport potwierdzającego przebiegnięcie dystansu na podstawie danych lokalizujących urządzenia każdego Uczestnika (w przypadku Activy).

3. Każdy uczestnik musi przebiec dystans 312 km w terminie 11 grudzień 2020 – 31 października 2021 r.

4. Informacje o wynikach końcowych będą dostępne online w czasie rzeczywistym w aplikacji Activy oraz uaktualniane codziennie na stronie biegowaekspedycja.pl.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

VII. ZGŁOSZENIA

1.Zgłoszenia do Biegowej Ekspedycji na K2 przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej b4sportonline.pl/biegowa_ekspedycja_na_k2/ od 4 grudnia 2020 r. do 10 października 2021 r.

2.Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się prawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokości.

3.Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4.Po dokonaniu rejestracji i opłaceniu opłaty startowej zawodnik otrzyma numer członka ekspedycji do pobrania ze swojego panelu na platformie B4Sport.

5.Organizator ustala wysokość opłaty startowej w wysokości 99 zł w ramach zgłoszenia udziału w Biegowej Ekspedycji na K2. W ramach tej opłaty Uczestnik może jeden raz ukończyć Ekspedycję. Opłata zawiera koszty wysyłki pakietu finiszera na terenie Polski. Koszt dodatkowego graweru imienia, nazwiska, dystansu, czasu oraz tytułu LODOWY WOJOWNIK/LETNI ZDOBYWCA w zależności od terminu ukończenia Ekspedycji  wynosi 19,00 zł.

6.Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2021 r.

7.Wniesienia opłaty startowej można dokonać tylko on-line podczas rejestracji na bieg. (Osoby, które nie mogą dokonać płatności on-line prosimy o kontakt mailowy info@biegowaekspedycja.pl)

8.Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila na adres info@biegowaekspedycja.pl z danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu nie później niż w miesiącu wniesienia opłaty. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty na koncie Organizatora i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.

9.W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie, bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku następnym lub inną imprezę/wydarzenie.

10.Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.

11.Wydawanie Pakietów Finiszera dla osób ze Szczecina i okolic oraz wszystkich chętnych Uczestników będzie odbywało się w Centrum Biegowym Run Expert w Galerii Nowy Turzyn przy alei Bohaterów Warszawy 40, na I piętrze nie wcześniej niż dwa tygodnie od dnia ukończenia Ekspedycji przez uczestnika i nie dłużej niż do dnia 30.11.2021, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 16:00.

12.Pakiety Finiszera dla osób z poza Szczecina wysyłane będą pocztą, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, w ciągu 2 tygodni po ukończeniu Biegowej Ekspedycji na K2 przez Uczestnika. Pakiety wysyłane poza granice Polski podlegają dodatkowej opłacie 30 zł (pobierana przy zapisach). Koszty ponownej, nie odebranej przesyłki lub jej zwrotu do Organizatora z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania ponosi Uczestnik.

13.Każdy Uczestnik biegu zobowiązany jest do osobistego odbioru Pakietu Finiszera – nie dotyczy wysłania Pakietu pocztą.

14.W przypadku, jeżeli uczestnik nie może osobiście odebrać Pakietu Finiszera, należy przesłać upoważnienie na adres info@biegowaekspedycja.pl z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz imię i nazwisko osoby której pakiet będzie odebrany.

15.W ramach opłaty startowej Uczestnik Imprezy uprawniony jest do otrzymania:

 • kodu dostępu do Biegowej Ekspedycji na K2 w aplikacji Activy,
 • numeru członka ekspedycji,
 • pamiątkowej statuetki uczestnika Ekspedycji i zdobywcy szczytu K2 zimą lub latem,
 • cyfrowego certyfikatu uczestnika Ekspedycji i zdobywcy szczytu K2 zimą lub latem,
 • opieki wirtualnego przewodnika podczas Ekspedycji.
 • Dziennik z Biegowej Ekspedycji na K2 w formie pamiątkowego, kolorowego folderu.
 • darmowej wysyłki na terenie Polski

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator (Stowarzyszenie K2 Partners, ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn).

2.Dane osobowe Uczestników Biegowa Ekspedycja na K2 będą przetwarzane w celu:

 • zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora);
 • Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora);
 • ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora)

3.Dane osobowe Uczestników Biegowa Ekspedycja na K2 mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom, z którymi Organizator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,
 • innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4.Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

5.Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

6.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Biegowej Ekspedycji na K2.

8.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

9.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich Uczestników Biegowej Ekspedycji na K2 obowiązuje niniejszy Regulamin.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć, filmów, filmików i komentarzy zamieszczanych pod postami Organizatora, zdjęć przesłanych mail-em na potrzeby reklamowe, promocyjne w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5.Uczestnik wyraża zgodę, aby jego wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie nagrania audio, audio-wizualnego lub zdjęcia oraz aby Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.

6.Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:

 • na stronach internetowych,
 • profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),
 • na kanałach na YouTube,
 • w mailingu bezpośrednim do klientów,
 • w materiałach public relations,
 • w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.

7.Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Biegowej Ekspedycji na K2 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

8.Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w na Biegowej Ekspedycji na K2 i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegowej Ekspedycji na K2 wyłącznie na własną odpowiedzialność.

9.Pisemne protesty dotyczące organizacji Biegowej Ekspedycji na K2 przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: info@biegowaekspedycja.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.

10.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

11.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Biegowej Ekspedycji na K2.

12.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

13.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy z przyczyn uzasadnionych zmianami w ograniczeniach związanych z wystąpieniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Zapisz się!