REGULAMIN

I. CEL

1.Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

II. ORGANIZATOR

1.Organizatorem Biegowej Ekspedycji Fuji (zwanej dalej Wydarzeniem) jest Stowarzyszenie K2 Partners.

III. TERMIN I MIEJSCE

1.Wydarzenie rozpoczyna się 14.06.2021 roku i ma charakter ciągły – można do niej dołączyć w każdej chwili.

2.Dystans Biegowej Ekspedycji Fuji wynosi 287 km.

3.Uczestnik imprezy może pokonać dystans w dowolnym miejscu i czasie, w wyznaczonym wyżej terminie.

4.Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad poruszania się obowiązujących na terenie wybranej przez siebie trasy.

IV. UCZESTNICTWO I POMIAR CZASU

1.W Biegowej Ekspedycji Fuji prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia rejestracji pierwszego biegu ukończą 13 lat. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest zgoda rodziców.

2.Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie b4sportonline.pl . Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do biegu jest także uiszczenie opłaty startowej.

3.Pomiar czasu i dystansu nastąpi poprzez aplikacje Activy, do której każdy Uczestnik musi się zalogować, a następnie przed samym biegiem ją uruchomić. Organizator, udostępni na bieżąco każdemu Uczestnikowi zarejestrowanemu i opłaconemu kod startowy dostępu do biegu (w aplikacji Activy pod nazwą konkursu Biegowa Ekspedycja Fuji). Kody są wysyłane automatycznie mailem wraz z numerem startowym. Udostępniony Kod pozwala na jednorazowe ukończenie Biegowej Ekspedycji Fuji będzie aktywny do czasu zakończenia Wydarzenia przez Uczestnika.

4.Aplikacja Activy posiada mechanizm wykrywania innego ruchu niż bieganie oraz wykrywanie PAUZY – przez co wyniki będą bardziej porównywalne niż w standardowych biegach wirtualnych.

5.Uczestnicy, którzy nie korzystają z aplikacji Activy muszą przesyłać na platformę B4sport screeny (ekrany) z zegarka lub innej aplikacji potwierdzające ilość przebiegniętych kilometrów oraz czas i datę. Wgrane odcinki będą na bieżąco weryfikowane i zatwierdzane przez organizatora oraz dodawane do wyników. Weryfikacja wyników przesłanych w piątek, sobotę lub niedzielę będzie możliwa w najbliższy poniedziałek

6.Uczestnik, który zarejestrował się do biegu i dokonał opłaty startowej, nie ma możliwości rezygnacji z biegu lub przeniesienia opłaty na kolejny rok kalendarzowy lub inne wydarzenie.

V. ZASADY

1.Uczestnik ma do pokonania w sumie dystans 287 km.

2.Dołączenie do Wydarzenia w aplikacji Activy umożliwia indywidulany Kod, który należy wpisać po wejściu do aplikacji aby dołączyć do konkursu przed pokonaniem pierwszego dystansu, dystans nie może być krótszy niż 1,5 km. Od Uczestnika zależy jakiej długości (nie krótszy niż 1,5 km) i w jakim czasie będzie pokonywał poszczególne dystanse/wyzwania.

3.Uczestnik, aby ukończyć Biegową Ekspedycję Fuji musi zaliczyć 12 checkpointów (pokonać 287 km). Aplikacja Activy będzie informować Uczestnika i pokazywać w którym miejscu Wydarzeniu i ile procent całego dystansu zostało mu do pokonania. Osoby nie korzystające z Activy będą mogły śledzić swoje postępy w Wydarzeniu na stronie wyników B4sport. Po zaliczeniu każdego checkpointu Uczestnik dostanie informację w formie notyfikacji w aplikacji Activy (w przypadku osób korzystających z Activy) lub  SMS (wyniki wgrywane ręcznie do B4sport).

4.Uczestnik, który nie korzysta z aplikacji Activy, swoje wyniki przebiegniętych odcinków Wydarzenia przesyła w postaci screenów razem z numerem startowym logując się na swoim koncie w panelu B4sport. Wyniki będą zatwierdzane na bieżąco.

5.W Imprezie Uczestnik ma możliwość zdobycia wiedzy o Japonii i wejścia na szczyt Góry Fuji.

6.Każdy Uczestnik, który ukończy Biegową Ekspedycję Fuji otrzyma certyfikat, w formie statuetki, potwierdzającą ukończenie Ekspedycji wraz w wydrukowanymi raportami z punktów kontrolnych.

VI. KLASYFIKACJE I WYNIKI

1. W Biegowej Ekspedycji Fuji będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn

2. Klasyfikacja uczestnika odbywa się na podstawie wyniku zarejestrowanego w aplikacji Activy lub na podstawie przesłanych screenów na panel B4sport potwierdzającego przebiegnięcie dystansu na podstawie danych lokalizujących urządzenia każdego Uczestnika (w przypadku Activy).

3. Każdy uczestnik musi pokonać dystans 287km w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia dołączenia do Ekspedycji.

4. Informacje o wynikach końcowych będą dostępne online w czasie rzeczywistym w aplikacji Activy oraz uaktualniane codziennie na stronie B4sport (lista wyników dostępna po zalogowaniu się na swoje konto w panelu B4sport).

5.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii

VII. ZGŁOSZENIA

1.Zgłoszenia do Biegowej Ekspedycji Fuji przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej b4sportonline.pl od 14.06.2021 r.

2.Za skuteczne zgłoszenie do Wydarzenia uważa się prawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokości.

3.Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4.Po dokonaniu rejestracji i opłaceniu opłaty startowej zawodnik otrzyma mailem numer członka ekspedycji oraz kod wejścia do konkursu Biegowa Ekspedycja Fuji w aplikacji Activy. Numer członka ekspedycji można pobrać po zalogowaniu się do panelu B4sport.

5.Organizator ustala wysokość opłaty startowej w wysokości 99 zł w ramach zgłoszenia udziału w Biegowej Ekspedycji Fuji. W ramach tej opłaty Uczestnik może jeden raz ukończyć Wydarzenie. Opłata zawiera koszty wysyłki pakietu finiszera na terenie Polski.

6.Do Ekspedycji można dołączyć w każdej chwili, program na charakter ciagły.

7.Wniesienia opłaty startowej można dokonać tylko on-line podczas rejestracji na bieg. (Osoby, które nie mogą dokonać płatności on-line prosimy o kontakt mailowy info@biegowaekspedycja.pl)

8.Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila na adres info@biegowaekspedycja.pl z danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu nie później niż w miesiącu wniesienia opłaty. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty na koncie Organizatora i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.

9.W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Wydarzeniu, bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na Wydarzenie odbywającą się w roku następnym lub inne wydarzenie

10.Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Wydarzeniu. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Wydarzenia.

11.11. Wydawanie Pakietów Finiszera dla osób ze Szczecina i okolic oraz wszystkich chętnych Uczestników będzie odbywało się w Centrum Biegowym Run Expert w Galerii Nowy Turzyn przy ulicy Bohaterów Warszawy 40C na I piętrze nie wcześniej niż dwa tygodnie od dnia ukończenia Wydarzenia przez uczestnika i nie dłużej niż 2 miesiące od dnia ukończeniazenia Ekspdycji, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00.

12.12. Pakiety Finiszera dla osób z poza Szczecina wysyłane będą pocztą, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, w ciągu 2 tygodni po ukończeniu Biegowej Ekspedycji Fuji przez Uczestnika. Pakiety wysyłane poza granice Polski podlegają dodatkowej opłacie 30 zł (pobierana przy zapisach). Koszty ponownej, nie odebranej przesyłki lub jej zwrotu do Organizatora z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania ponosi Uczestnik.

13.Każdy Uczestnik biegu zobowiązany jest do osobistego odbioru Pakietu Finiszera – nie dotyczy wysłania Pakietu pocztą.

14.W przypadku, jeżeli uczestnik nie może osobiście odebrać Pakietu Finiszera, należy przesłać upoważnienie na adres info@biegowaekspedycja.pl z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz imię i nazwisko osoby której pakiet będzie odebrany.

15.W ramach opłaty startowej Uczestnik Wydarzenia uprawniony jest do otrzymania:

 • kodu dostępu do Biegowej Ekspedycji Fuji w aplikacji Activy,
 • numeru członka Wydarzenia,
 • pamiątkowej statuetki uczestnika Biegowej Ekspedycji Fuji,
 • cyfrowego certyfikatu uczestnika Biegowej Ekspedycji Fuji,
 • opieki wirtualnego przewodnika podczas Biegowej Ekspedycji Fuji.
 • dziennika z Biegowej Ekspedycji Fuji w formie pamiątkowego, kolorowego folderu.
 • darmowej wysyłki na terenie Polski

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator (Stowarzyszenie K2 Partners, ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn).

2.Dane osobowe Uczestników Biegowej Ekspedycji Fuji będą przetwarzane w celu:

 • zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora);
 • Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora);
 • ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora)

3.Dane osobowe Uczestników Biegowej Ekspedycji Fuji mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom, z którymi Organizator współpracuje w celu organizacji Wydarzenia, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,
 • innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4.Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

5.Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

6.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Biegowej Ekspedycji Fuji.

8.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Wydarzenia oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

9.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich Uczestników Biegowej Ekspedycji Fuji obowiązuje niniejszy Regulamin.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć, filmów, filmików i komentarzy zamieszczanych pod postami Organizatora, zdjęć przesłanych mail-em na potrzeby reklamowe, promocyjne w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5.Uczestnik wyraża zgodę, aby jego wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie nagrania audio, audio-wizualnego lub zdjęcia oraz aby Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.

6.Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:

 • na stronach internetowych,
 • profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),
 • na kanałach na YouTube,
 • w mailingu bezpośrednim do klientów,
 • w materiałach public relations,
 • w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.

7.Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Biegowej Ekspedycji Fuji wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

8.Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegowej Ekspedycji Fuji dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Wydarzeniu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

9.Pisemne protesty dotyczące organizacji Biegowej Ekspedycji Fuji przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: info@biegowaekspedycja.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.

10.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

11.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Biegowej Ekspedycji Fuji.

12.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

13.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia z przyczyn uzasadnionych zmianami w ograniczeniach związanych z wystąpieniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Zapisz się!